Reblogging: Web 2.0, ouni Riets

Fir déi Léit, déi sech am Web 2.0 eremdreiwen – hei eng kleng Aktioun, geint Riets-Extremismus…

http://blog.pianocktail.lu/info/web-20-ouni-riets-2/

Sech géint den Riets-Extremismus wieren ass an eisem Zäitalter vun emmer méi Wichtegkeet, fannen ech, well emmer méi Léit “vergiessen”, waat geschitt ass virun e puer Joer. Leider gin et emmer manner Léit, déi sech kennen un d’Grauen während dem Héichpunkt vum Rietsextremismus erenneren an hier Erfahrungen mat eis deelen. Dofir hänkt et un eis fir déi Erennerungen weider ze gin, an net vergiessen ze loossen…